top of page

Date Line ที่จะสร้างเยาวชนเข้มแข็ง

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


การจะทำอะไรสักชิ้นให้สำเร็จ ต้องผ่านจากการวางแผนเวลาที่ดี


Date Line ไม่ได้แปลว่า พรุ่งนี้ส่งแล้วทำวันนี้ แต่เป็นการกำหนดขอบเขตการส่งงานล่วงหน้าอย่างมีระบบ การสอนลูกกำหนดขอบเขตของงานที่ต้องทำ เป็นการฝึกวินัยและนิสัยรวมถึงทัศนคติที่ดีต่อการวางแผน การกำหนด Date Line สำหรับเด็กนั้น ส่วนมากจะสามารถทำได้ง่ายผ่านการวางแผนทำการบ้านที่คุณครูได้มอบหมายในแต่ละวัน อาทิ ทำโครงงานโดยมีกำหนดส่งภายในหนึ่งเดือนข้างหน้า


1. ช่วงเวลาของการหาข้อมูล 5 วัน


2. การอ่านและประมวลผลข้อมูล อีก 5 วัน


3. สำหรับรวบรวมเนื้อหาและตรวจสอบคำผิด 3 วัน


4. จัดทำรูปเล่ม 1-2 วัน


5. เตรียมข้อมูลสำหรับนำเสนอ 3-5 วัน


จากตัวอย่างจะเห็นว่าโครงงานถูกวางแผนมาอย่างดีและไม่หนักมากในการทำแต่ละขั้นตอนให้ประสบความสำเร็จ อีกทั้งตารางสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมล่วงหน้าเพราะมีเวลาเหลือ ลดความกดดันและความเครียดของลูก การฝึกลูกให้สามารถสร้างงานตาม Date Line แบบนี้ = สร้างเยาวชนคุณภาพเลยค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้

www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking


ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page