top of page

เรียนรู้เชิงรุก บุกหัวใจการเรียนรู้ จาก เอ็ดการ์ เดล

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เชิงรุก หรือการได้เตรียมการการเข้าถึงแบบ Active เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญกับปัญหาต่างๆ ดังนั้นการเรียนรู้เชิงรุกจะส่งผลดีต่อผู้เรียนได้มาก


ในความเป็นพ่อแม่ที่จะมีโอกาสได้ผลักดันลูกให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก หรือการไม่รีรอต่อการเข้าหาความรู้ และสามารถเข้าหา เข้าถึง และรู้แหล่งที่จะต้องเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองต้องอาศัยทักษะการลงมือทำร่วมกับประสบการณ์เป็นส่วนมาก การลงมือทำ การลงมือค้นคว้าเมื่อสงสัยคือหัวใจหลักของการเรียนรู้เชิงรุกที่ดี โดยการสร้างนั้นมีหลักการง่ายๆดังนี้


#อันดับแรก พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้ลูกอยู่ในบทสนาในบ้านหรือสังคมส่วนรวม ชวนลูกพูดคุยเรื่องราวรอบตัวในเรื่องราวประเด็นที่ลูกสนใจ ผิดบ้างถูกบ้างจะได้รับการเรียนรู้ในการเชื่องโยงข้อมูลสูงถึง 70 เปอร์เซ็น อ้างอิงจากกรวยแห่งการเรียนรู้ของนักจิตวิทยาการศึกษา เอ็ดการ์ เดล


#อันดับต่อมา คือการลงมือปฏิบัติ เมื่อลูกได้อธิบายสิ่งที่เขาต้องการจะรู้ หรือต้องการจะทำ รวมถึงถูกกระตุ้นให้จินตนาการถึงการแก้ไขปัญหาแล้ว ตอนนี้คือการลงมือทำ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ หรือ Learning by doing ที่มีอัตราการจดจำข้อมูลของสมองมากที่สุดถึง 90 เปอร์เซ็นต์


ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้เชิงรุกจะสามารถเสริมสร้างเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถเต็มเปี่ยม เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว การพัฒนาปัญญาในการคิดซับซ้อนของลูกไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยสำหรับคนเป็นพ่อแม่แต่ถือหัวใจดังเช่นคำที่ว่า


เมื่อบอกฉัน ฉันลืม

เมื่อทำให้ฉันเห็น ฉันจำได้

เมื่อฉันทำได้เอง ฉันเข้าใจ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking

ดู 67 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page