top of page

จิตใจ 3 ด้าน ที่ฉันจะปลูกฝังให้ลูกก่อนที่เขาจะโตกว่านี้

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"จงเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ ที่ให้ร่มเงา มีความร่มเย็นเป็นที่พึ่งพาอาศัย"


การสร้างเยาวชนประดุจการปลูกไม้ใหญ่ที่สามารถจะมอบความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนดินโดยรอบได้นั้น อาศัยการปลูกฝังเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเพียงหนึ่งจุดที่ได้รับการปลูกฝังอย่างดีจาก พ่อแม่และครอบครัวตั้งแต่รากแก้ว


ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ผู้บุกเบิกงานวิจัยต้นไม้จริยธรรมในประเทศไทย ได้กล่าวถึงแนวทางการปลูกฝังรากแก้วของต้นไม้ใหญ่ไว้อย่างยอดเยี่ยม โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเติบโตเองโดยอัตโนมัติ ด้วยการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจหรือรากแก้วไว้ 3 ด้าน


1. ด้านสติปัญญา คือการเตรียมความรู้ เตรียมความสามารถของลูกๆและเยาวชน อันได้แก่ทักษะการใช้ภาษา ให้สอดคล้องยอดเยี่ยมกับระดับที่ควรได้รับการพัฒนา


2. ด้านประสบการณ์ทางสังคม คือการได้มีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรม การฝึกทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และกิจกรรมพัฒนาทักษะ


3. ด้านสุขภาพจิต การเรียนรู้อารมณ์ สภาวะจิตใจ การกล้าและเรียนรู้ในการเผชิญกับปัญหา ที่จะต้องส่งเสริมและสร้างสภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง


การเตรียมความพร้อมทางจิตใจทั้ง 3 ด้าน ถือว่าเป็น #รากแก้วสำคัญ เพื่ออนาคตจะตั้งตรงสูงใหญ่ แผ่กิ่งก้านใบ ขยายรากและสร้างฐานที่มั่นคงธำรงอยู่ได้ โดยอัตโนมัติและด้วยตนเอง


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking
ดู 82 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page