top of page

ช่องว่างความเจริญ กับดักที่กัดกินอนาคตของเด็กไทย

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"การใช้จ่ายที่ลดลง กับการพัฒนาที่ถดถอย"


ประเทศไทยเคยใช้จ่ายงบประมาณทางด้านการศึกษามากที่สุดสูงถึงร้อยละ 23.5 ต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ พ.ศ.2546 และประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคที่มีการใช้จ่ายทางการศึกษาต่ำที่สุดในรอบ 15 ปี ด้วยรายจ่ายเพียงร้อยละ 18.2 ในปี 2562 หรือคิดเป็น 3.3 เปอร์เซ็นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP อ้างอิงจากสถิติการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการปี 2559-2560


คนเป็นพ่อแม่คงท้อแท้และน้อยเนื้อต่ำใจ หากรู้ว่าแผนพัฒนาของรัฐบาลไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลอย่างจริงจัง การเติบโตขึ้นของการศึกษานอกห้องเรียนผ่านครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรละเลย


15 ปี ย้อนกลับไปถึงจุดที่เรามีค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาสูงที่สุด ก่อนที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกับอายุที่เติบโตขึ้นในแต่ละวัน


ในปี 2561 ประเทศไทยมีคะแนนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพียง 48.54 คะแนนจากคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน เป็นอันดับที่ 64 จากทั้งสิ้น 88 ลำดับของประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ อ้างอิงจากการจัดอันดับของ EF Education First บริษัทการศึกษาจากประเทศสวิตซ์เซอร์แลนด์


ในปี 2561 จากการสำรวจการอ่านของคนไทยสรุปโดย ห้องสมุด T.K. Park เป็นที่น่าหดหู่ใจ เพราะมีเด็กไทยถึง ร้อยละ 23.1 บอกว่าไม่อ่านหนังสือเพราะอ่านไม่ออกจากผู้ที่ไม่อ่านหนังสือทั้งหมด


สิ้นสุดปี 2560 อัตราการคงอยู่ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่หกลดลงเหลือเพียงร้อยละ 46.0 หรืออีกนัยหนึ่งคือ มีนักเรียนร้อยละ 54.0 หลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยเหตุผลบางประการ


โอกาสและความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในสังคมเป็นตัวฉุดรั้งความเจริญของประเทศก็จริงอยู่ แต่หากผู้ปกครองรับรู้และเข้าใจถึงความเป็นไปของสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจ การฟูมฟักเยาวชนผ่านการอบรมสั่งสอนอย่างดีในครอบครัว การเสริมทักษะที่จำเป็นอาทิ ดนตรี กีฬา และการศึกษาที่ยอดเยี่ยมจะช่วยลดช่องว่างความเจริญที่จะแยกลูกของเราออกจากกับดักของความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 87 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page