top of page

ทำอย่างไรให้ลูกเคารพกฎเกณฑ์สังคม

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


กฎกติกา หรือที่รู้ความหมายกันดีคือ ข้อความที่ได้รับการตกลงกันในสังคมหมู่มากเพื่อเป็นหลักให้ยึดถือปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในส่วนรวม บางครั้งเราเรียกกันว่า สัญญา และการมีสัญญา คือการให้อีกฝ่ายรักษาข้อตกลงเพื่อให้ทุกอย่างลุล่วงได้อย่างที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้


ทำอย่างไรดีเพื่อฝึกให้ลูกเป็นคนเคารพกฎกติกาและกฎเกณฑ์ทางสังคม ในฐานะแม่จากประสบการณ์ของครูเก๋ จะพบจุดที่สำคัญมากอยู่ข้อหนึ่ง คือสาเหตุของการที่ลูกจะไม่เคารพกติกาเกิดจากการที่ลูกนั้นไม่เห็นความยุติธรรมในกติกานั้นๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิ การตัดสินตีความสองมาตรฐานในสังคม หรือพ่อแม่เองที่ไม่เคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งต้องปรับปรุงโดยการยึดหลักความเป็นกลางในการยึดเหนี่ยวกฎเกณฑ์


ดังนั้นเมื่อจะฝึกลูกให้เคารพกติกา คุณพ่อและคุณแม่ต้องมีพฤติกรรมของความเป็นกลางและความเป็นธรรมเช่นกัน


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org


ดู 102 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page