top of page

ทักษะอนาคต กับค่านิยมปัจจุบัน

โดครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


การที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยทักษะหลากหลายด้านมากผสมผสานเพื่อเกิดการพัฒนาหรือทางจิตวิทยาเรียกว่า multidirectional Development


ปัจจุบันความเชื่อเรื่องการที่ได้เกรด 4.00 ถือว่าเป็นนักเรียนที่สมบูรณ์และจะประสบความสำเร็จในชีวิตยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ซึ่งในศตวรรษที่ 21 นั้นมีตัวแปรหลากหลายมากกว่าตัวชี้วัดเดิมเนื่องจากปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม โดยเฉพาะทักษะจำเป็นแห่งโลกอนาคต


1. ทักษะการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม สร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา สื่อสารด้วยความคล่องแคล่วและทักษะการทำงานเป็นทีม


2. ทักษะการบริโภคและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับและกรองสื่อ ลิขสิทธิ์ การเขียนโปรแกรมพื้นฐานและการจัดการข้อมูล


3. ทักษะชีวิตและอาชีพ ความยืดหยุ่นของลักษณะงาน การรู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การเข้าสังคม การเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติและเพื่อนต่างถิ่น ความเป็นผู้นำ พลเมืองโลกและการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง


สามทักษะที่แห่งโลกอนาคตที่มีความจำเป็นมากกว่าเกรดจาก 8 วิชาพื้นฐานที่จะช่วยสร้างเสริมทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับโลกอนาคต หรือถ้าได้ 4.00 พร้อมกับทักษะทั้งสามนี้เราเรียกว่า เก่งรอบด้าน และการันตีความสำเร็จในอนาคตได้มากกว่าเดิมแล้วค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 83 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page