top of page

รู้จิตวิทยาไปทำไม คำถามจากนักเรียนครูเก๋

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


อาจารย์ครับ ทำไมต้องเรียนจิตวิทยา เสียงนักศึกษาหนุ่มดังขึ้นพร้อมกับความสงสัยถึงสาเหตุและความสำคัญของจิตวิทยา


วิชาทางด้านจิตวิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อที่จะอธิบาย คาดการ และช่วยเหลือ รวมถึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการกับเรื่องราวที่พบเจอในชีวิตประจำวัน อาทิ การรับมือกับความเครียด การจัดการกับความสำเร็จและล้มเหลว การดูแลลูก การจัดการครอบครัว การจัดการองค์กร การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูแลรักษาเยียวยาผู้วิกลจริต ให้บริการปรึกษาแก่เด็กแและเยาวชนในการเลือกที่เรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และอีกมากมาย


เมื่อรู้และเข้าใจทฤษฎี แนวคิด และวิธีการที่จะนำมาปรับใช้อย่างแน่ชัด จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข อาศัยการอ่าน การฟัง และประสบการณ์ในการรับมือและเข้าใจปัญหา เริ่มจากการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจสังคม การเรียนจิตวิทยาจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นพื้นฐานในการรู้จักตนเองและสังคมรอบข้าง


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัมนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 1,483 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page