top of page

เรียนรู้บทบาท แก้ไขปัญหาครอบครัว

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ว่าด้วยเรื่องบทบาทในครอบครัว บทบาท แปลว่าการทำหน้าที่ที่สังคมได้กำหนดไว้ ครอบครัวก็เช่นกัน บทบาทจะเป็นเครื่องมือสำหรับการวัดระเบียบทางสังคม กล่าวคือ


"หากเราทุกคนในครอบครัวรับรู้หน้าที่และบทบาทของตนเอง อาทิ เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก ลุง ป้า น้า อา"


แม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม บทบาทจะคงไว้ซึ่งการจัดระเบียบ แต่ปัญที่เราเจอกันทุกวันนี้ หลายครั้งมาจากการละเลยที่จะรักษาหรือทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นมาจากสังคมเล็กๆที่เราเรียกว่าครอบครัว


หากเราจะต้องลดช่องว่างของการเกิดปัญหาที่ไร้ซึ่งคำตอบทางสังคม การเรียนรู้เรื่องบทบาทและหน้าที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่คนในครอบครัวต้องตระหนัก


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

ดู 53 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page