top of page

เตือนใจพ่อแม่ด้วยความเสียสละ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


หน้าที่ของพ่อแม่ และการเป็นพ่อเป็นแม่ นอกจากจะเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่แล้ว ประกอบถึงสามารถเลี้ยงดูลูกให้มีจิตใจที่ดีอ่อนโยน มีการปฏิบัติตัวออกไปในทางที่ดีและถูกต้อง จะเท่ากับการช่วยเพิ่มคนดีให้สังคม


ดังนั้นในการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ จึงตามมาด้วยความเสียสละ คำที่ได้ให้ความหมายว่า สละให้ ยอมให้อย่างเต็มใจ หรืออีกมุมมองหนึ่งก็คือเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของลูก ดังคำเทศนาของ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ว่า ความเสียสละเป็นคุณธรรมพื้นฐาน เป็นเครื่องมือสร้างลักษณะนิสัยให้บุคคลเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว


หากเราในฐานะพ่อแม่ เป็นผู้เสียสละที่ดีในการเลี้ยงดูบ่มเพาะลูกตนเองได้ ย่อมได้ความว่าเรานั้นได้สร้างคนดี ให้สังคม ให้มอบความยอดเยี่ยมและความรัก รวมถึงสร้างความสงบสุขให้สังคมโดยรวม


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนเดี่ยว | เรียนพิเศษ | ประถม | มัธยม | สแกนศักยภาพ | นักจิตวิทยา | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | ครูจากสถาบันชั้นนำ | ได้ผล


www.absolutethinking.org

ดู 104 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page