top of page

เพิ่มต้นทุนชีวิตให้ลูก

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


บางคนมีฐานะ มีความรู้แต่ไม่มีสิ่งน่าสนใจต่อสังคม บางครั้งคนที่เป็นจุดสนใจทางสังคมไม่ได้มีฐานะ เราจะสร้างคนที่มีฐานะ และเป็นที่สนใจทั้งคู่ได้อย่างไร วันนี้ครูเก๋เลยมีประเด็นสนใจในการเพิ่มต้นทุนชีวิตที่ดีค่ะ หากเราจะช่วยให้ต้นทุนชีวิตของเด็กคนหนึ่งสูงขึ้น ต้องเตรียมความพร้อมของพัฒนาการทางด้านจิตใจ สังคม และสติปัญญา


ดัชนีตัวชี้วัดตัวหนึ่งมีชื่อว่า #จิตอาสา แปลความหมายตามตรงคือคำว่า "ผู้ให้" หรือ "การมีจิตใจของการเป็นผู้ให้" ในทางจิตวิทยาการปลูกฝังส่งเสริมพัฒนาการทางจิตอาสานั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการมีจิตอาสา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556) ทำให้


1. มีความคิดไม่เห็นแก่ตัว


2. มีความปรารถนาดีต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมส่วนรวม


3. ทำให้มองโลกในแง่ดีและความเป็นจริง


หากพ่อแม่ช่วยเพิ่มต้นทุนชีวิตเหล่านี้ ในส่วนของจิตอาสา ไปพร้อมๆกับต้นทุนทางปัญญา จะทำให้ลูกๆเติบโตไปในแบบของคนที่มีหลักการในการดำรงชีวิต งอกงามสมบูรณ์


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรุ้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | ประถม | มัธยม | เรียนเดี่ยว | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | สแกนศักยภาพ | นักจิตวิทยาการศึกษา | ครูจากสถาบันชั้นนำ


www.absolutethinking.org

ดู 118 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page