top of page

3 ความสัมพันธ์ต้นแบบ กระตุ้นลูกเข้าสังคมชนชั้นนำ

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


ความสัมพันธ์แบบใดที่พ่อแม่ควรปลูกฝัง คำถามที่นักจิตวิทยาจะได้รับมากครั้งที่ได้ให้บริการปรึกษา ซึ่งคำว่าความสัมพันธ์ที่พ่อแม่ส่วนมากให้ความสำคัญก็คือ ควรจะวางตัวกับลูกอย่างไร ซึ่งในทางจิตวิทยานั้น ความสัมพันธ์จะกว้างขวางออกไปจากกรอบเช่นนี้มาก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูรวมไปถึงทักษะการเข้าสังคม


ฉะนั้นหากต้องการให้ลูกเก่งในการเข้าสังคม 3 ความสัมพันธ์นี้ต้องได้รับการปลูกฝัง (อ้างอิงจากวิชาจิตวิทยาเด็ก ว่าด้วยปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์)


1. ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก ซึ่งความสัมพันธ์ชนิดนี้ตามหลักการสิ่งแวดล้อมของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน Bronfenbrenner กล่าวคือพ่อแม่คือสังคมระดับ Microsystem ที่ลูกจะให้ความรักและไว้วางใจมากกว่าผู้อื่น เป็นปัจจัยกำหนดพฤติกรรม ความมั่นคงและบุคลิกภาพ


2. ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ความสัมพันธ์ชนิดนี้จะถูกเข้าใจผ่านการเข้าใจบทบาทของพี่น้อง หรือครอบครัวเครือญาติ ลำดับการเกิด เพศ และอายุที่แตกต่าง


3. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก คนที่ได้พบปะพูดคุย พบเจอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจช่องว่างของความสัมพันธ์ การแสดงออก การยอมรับ ค่านิยม สังคม ที่หล่อหลอมเป็นตัวตนของของเรา


หากพ่อแม่บริหารความสัมพันธ์พื้นฐานทั้ง 3 ความสัมพันธ์นี้ได้อย่างลงตัว จะส่งผลให้ลูกเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมกับผู้อื่นได้ง่ายและไร้รอยต่อ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | ประถม | มัธยม | เรียนเดี่ยว | นักจิตวิทยาการศึกษา | สแกนศักยภาพ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | สิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อความสำเร็จ


www.absolutethinking.org


ดู 108 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page