top of page

หน้าที่ของโรงเรียน

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


เมื่อพูดถึงโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองหลายท่านย่อมมีความคาดหวังว่าโรงเรียนจะทำหน้าที่ของโรงเรียนได้อย่างเต็มที่เมื่อเราได้วางใจและส่งลูกเราเข้าเรียน โรงเรียนจัดเป็นแหล่งวิทยาการสำหรับเด็กที่สำคัญที่สุด เหตุเพราะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ และบ่มเพาะประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริง


โดยหน้าที่ของโรงเรียนที่ดีมีดังนี้


1. หลักสูตรและเนื้อหา เหมาะสมกับวัย ทันสมัยและความต้องการกับโลกปัจจุบัน


2. วิธีการสอน โดยครูจะต้องเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีในเวลาเดียวกัน


3. อุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับวิธีการสอน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางปัญญา และนำไปสู่การปฏิบัติ


หากโรงเรียนได้ทำหน้าที่ครบ 3 หน้าที่อย่างยอดเยี่ยม พ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถวางใจและทำใจให้สบายได้ว่า เรานั้นได้ส่งลูกไปอยู่โรงเรียนที่พร้อมและทำหน้าที่แล้ว แต่หากโรงเรียนไม่ทำครบทั้ง 3 หน้าที่ล่ะ ทำอย่างไร?


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


เรียนพิเศษ | เรียนเดี่ยว | ประถม | มัธยม | ทุกวิชา | สแกนศักยภาพ | กิจกรรมพัฒนาทักษะ | ทุนการศึกษาสหรัฐอเมริกา | นักจิตวิทยาการศึกษา | สิ่งแวดล้อมที่ดี | ครูจากสถาบันชั้นนำ |


www.absolutethinking.org

ดู 140 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page