top of page

วิธีสังเกตครูที่ดี ให้กับลูก

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


พ่อแม่หลายคนมีความสงสัย ว่าครูที่สอนและดูแลลูกนั้นมีกลยุทธ์การสอนอย่างไร หรือเขามีหลักการสอนลูกแบบไหน ครูเก๋ชวนสังเกตการสอนที่ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางหรือ Student centered 3 ข้อ


1. ครูจะเป็นผู้ชี้แนะ คอยส่งเสริมวิธีและเทคนิคการเรียนรู้ ชี้ให้เด็กเห็นปัญหา และชี้แนะทางออก


2. ครูอำนวยความสะดวกและสนับสนุน จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมและดำเนินงานได้


3. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำงานได้เป็นทีม เผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ


หาก 3 ข้อนี้มีอยู่ในครูของลูก แน่นอนว่าลูกพร้อมแล้วที่จะเติบโตในศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นใจ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org


ดู 194 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page