top of page

ความจริงจากยูนิเซฟ กับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


จากการสำรวจของ ยูนิเซฟ เกี่ยวกับสถานการณ์การศึกษาของเยาวชนไทย ของปี 2560 พบว่า ร้อยละ 15 ของเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา และร้อยละ 14 ไม่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและไม่ได้เข้าเรียน


จากสถติที่แสดงนี้ มีความน่าเป็นห่วงอย่างมากสำหรับเด็กและเยาวชน ที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและมีความเสี่ยงที่เรียกว่า Digital Disturb คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยคำที่ว่า Change อาจจะใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำไป แต่เป็นคำว่า Transform ใหม่เลยก็เป็นได้


ดังนั้นเด็กและเยาวชนที่ยังอยู่ในตัวเลขดังกล่าว ที่ไม่ได้รับการดูแล หรือขาดการเริ่มต้นที่ใส่ใจจากผู้ปกครอง ช่องว่างทางการเรียนรู้และศักยภาพจะกว้างมากขึ้น


วิธีที่ดีและง่ายที่สุดที่จะส่งเสริมโอกาสให้เด็กและเยาวชน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาพัฒนาทักษะของตนเองเองเพื่อให้อาศัยอยู่ได้ในโลกอนาคตคือการเปลี่ยน Mind Set หรือกรอบความคิดของผู้ออกนโยบาย แต่เราในฐานะพ่อแม่ที่กำลังดูแลลูกอยู่นั้น การส่งเสริมให้ลูกเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความได้เปรียบว่าอยู่ในระบบการศึกษาอยู่แล้วนั้นมีความสำคัญ อาทิการพัฒนาภาษาที่สาม หรือการพัฒนาการอ่านและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง


www.absolutethinking.org

ดู 120 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page