top of page

อาการโมโหร้ายของลูก ต้องรู้เหตุผลก่อนรู้ทางแก้

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


อาการโมโหร้ายของลูก เป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนได้พบเจอกันบ้างแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย ซึ่งเกิดจากสภาวะอารมณ์ของลูกเองที่ไม่สามารถควบคุมได้ รู้สึกอย่างไรก็จะแสดงออกมากอย่างนั้น หรือกระทั่งรุนแรงเกินความเป็นจริงในบางเวลา อารมณ์ดังกล่าวจึงถูกนิยมเรียกว่า โมโหร้าย ซึ่งประกอบด้วยหลายปัจจัย แต่โดยหลักการอย่างง่ายนั้นประกอบด้วย


  1. ด้านร่างกายซึ่งอาจกล่าวถึงการมีความผิดปกติของระบบร่างกายตั้งแต่กำเนิด ระดับฮอร์โมน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมอง

  2. ด้านจิตใจ ตรงนี้ต้องขยายความถึงสภาวะของอารมณ์ที่แตกต่างออกไปตามสถานการณ์และช่วงเวลาของพัฒนาการลูกๆ

  3. ด้านสภาวะแวดล้อมและการอมรมเลี้ยงดู บุคคลรอบข้างที่ลูกได้สัมผัส รวมถึงปัจจัยที่เป็นปฏิกิริยากับพฤติกรรมของลูก อาทิ หากลูกแสดงอาการเหล่านี้ เขาจะได้รับการตอบสนองอย่างไร ซึ่งอาจจะต้องใช้การสังเกตในโรงเรียนผ่านครูผู้สอน กลุ่มเพื่อน และพ่อแม่

ดังนั้นเมื่ออยากแก้ไขปัญหาเรื่องการโมโหร้ายนั้น พ่อแม่ควรรู้และรับทราบถึงสาเหตุของการโมโหร้ายเสียก่อน ว่ามาจากสาเหตุใด เพื่อค้นหาและพัฒนาวิธีการการให้ความช่วยเหลือต่อไป


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


ปรึกษาเรียนพิเศษและพัฒนาศักยภาพกับเราเลยวันนี้

098-6656-541 เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง
ดู 228 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page