top of page

ชวนพ่อแม่ตั้งคำถาม ที่นำไปสู่การเรียนรู้

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


Learning how to learn เรียนรู้เพื่อที่จะรู้ คำถามที่เกิดขึ้นคือจะเรียนรู้อะไรล่ะ ที่จะรู้ วันนี้ครูเก๋ชวนพ่อแม่ยุคใหม่ เรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามกันค่ะ


คำถามที่ดีจะนำไปสู่การเรียนรู้หาคำตอบที่ถูกต้อง และคำถามที่ดีดังกล่าวผู้ปกครองลองยึดหลักพื้นฐาน 3 ข้อตามครูเก๋ดังนี้


1. ถามเพื่อทวนความจำ อาทิ วันนี้เรียนอะไรมาบ้าง เล่าให้ฟังหน่อยว่าเข้าใจเรื่องนี้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีหัวข้อหรือประเด็นหลักๆอย่างไรบ้าง


2. ถามเพื่อให้อธิบาย เป็นการถามเพื่อขยายความ และกระตุ้นให้ตีความจากข้อมูลที่มีอยู่ จนเกิดคำจำกัดความในความหมายของลูกเองขึ้นมา อาทิ การบวกแปลว่าอะไร การลบแปลว่าอะไร


3. ถามเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ การถามลักษณะนี้เป็นคำถามเชิงเปรียบเทียบ แยกแยะ และฝึกจัดหมวดหมู่ อาทิ ผลไม้รสเปรี้ยวมีอะไรบ้าง ขนมไทยมีอะไรบ้าง โทนสีโทนไหนเป็นสีโทนร้อน


สำหรับเด็กเองแล้ว คำถามทุกคำถามนำไปสู่การเรียนรู้เสมอ แต่ถ้าพ่อแม่ต้องการจะปูพื้นฐานการเรียนรู้ไปทาง Learning how to learn ในแบบศตวรรษที่ 21 แล้วนั้น ผู้ปกครองเองควรฝึกและเรียนรู้การตั้งคำถามข้างต้น เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในลูกและเด็กๆรอบข้าง


ครูเก๋ แอบโซลูท


โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


วางแผนการเรียนทุกระดับ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่พร้อมยกระดับการเรียนรู้

0986656541 รายล้อมลูกของคุณด้วยสังคมที่เหมาะสมวันนี้ดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page