top of page

สร้างลูกด้วยคลื่นสมองแบบนีโอฮิวแมนนิส

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


นีโอฮิวแมนนิส หรือการพัฒนาลูกด้วยพลังงานบวก


การมีคลื่นสมองที่ดีในหลักของนีโอฮิวแมนนิสหรือ คลื่นสมองต่ำ ซึ่งคลื่นสมองต่ำนี้บ่งบอกถึงความสงบ ใจสงบ มีสติ ไม่ตึงเครียด วิตกกังวลน้อยหรือเกิดได้ยาก โดยหลักการของนีโอฮิวแมนนิสเชื่อว่า มนุษย์เราจะเกิดการเรียนรู้ละใช้ศักยภาพได้สูงสุดก็ต่อเมื่อ รู้สึกสนใจและมีความสุข


การจัดสิ่งแวดล้อม บรรยากาศภายในห้องเรียนให้ผ่อนคลายส่งผลต่อการทำงานของคลื่นสมอง อาทิ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้ด้วยวิธีการคิดแบบคำถามปลายเปิด ผ่านรอยยิ้ม จินตนาการและเสียงหัวเราะ ได้รับแรงเสริมทางบวก เท่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างคลื่นสมองที่ดีให้แก่ลูกแบบนีโอฮิวแมนนิสแล้ว


คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวแบบนีโอฮิวแมนนิสผ่านการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ ใส่ใจลูกและรายล้อมลูกด้วยภาษาที่ดี ง่ายๆก็เป็นการปูพื้นฐานในครอบครัวที่ดีเช่นกันค่ะ


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


วางแผนการเรียนทุกระดับ ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่นี่

0986656541 ครู นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา พร้อมดูแลครอบครัวที่สมบูรณ์ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page