top of page

ลอก "เรียน" จนได้ดี

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


"การงานสิ่งใดของเขาที่ดี ควรร่ำเรียนเอาไว้ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว"

พระราชดำรัสใน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3


การเลียนแบบหรือการลอกเลียนแบบ เป็นคุณสมบัติหนึ่งของวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ สุภาษิตไทยความหมายคล้ายคลึงกันคือ "จงเอาเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา" มีความหมายเป็นนัยแฝงให้เลือกเลียนแบบในสิ่งที่ดีและเหมาะสมมาปรับใช้ รวมถึงละทิ้งสิ่งที่มองดูแล้วไม่เหมาะสม


Albert Bandura (1963) นักจิตวิทยาผู้มีแนวคิดที่เชื่อว่า "สาเหตุที่สำคัญของการเรียนรู้คือ การที่ผู้เรียนเลือกสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้ เฉพาะที่ตนเองสนใจ และในขณะเดียวกันจะประเมินการเลียนแบบโดยเลือกเฉพาะที่จะนำมาใช้ควบคุมพัฒนาการของตนเอง" ดังนั้นเพื่อให้การเลียนแบบส่งผลทางบวกต่อตัวเด็กและเยาวชน คุณพ่อคุณแม่ต้อง


1. ใส่ใจ ตัวแบบรวมถึงชี้แนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตัวแบบต่างๆ


2. ส่งเสริมให้ลูกมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ เพื่อสร้างการจดจำที่ดี


3. ให้ลูกได้แสดงพฤติกรรมตัวแบบนั้นซ้ำๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกันตัวแบบ


4. ให้ลูกได้พูดถึงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา บอกข้อดีและข้อควรปรับปรุงของบุคคลเหล่านั้น


หากการเลียนแบบนั้นผ่านหลักการคัดกรองเหล่านี้ออกมา เด็กและเยาวชนจะมีแนวทางสร้างพฤติกรรมที่ยอดเยี่ยมในแบบของเขาเองได้ในอนาคตอย่างยอดเยี่ยมมีพลัง


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


วางแผนการเรียนทุกระดับ

098-6656-541 สร้างสังคมการเรียนรู้ที่ดีให้ลูกวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinking
ดู 50 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page