top of page

วัฒนธรรมไทยกับกรอบการเลี้ยงดูที่เหมาะสม

โดยครูเก๋ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว


วัฒนธรรมและความคิดรอบข้าง กำหนดตัวตนของลูกและครอบครัว


แนวคิดมากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกได้ถูกตีพิมพ์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน หลายแนวคิดที่สามารถปรับใช้แล้วฝึกไปได้ทันทีสำหรับพ่อแม่มือใหม่ แต่แบบไหนที่เหมาะกับสังคมไทยที่สุด เป็นคำถามสำหรับกลุ่มพ่อแม่ที่หลายครั้งยืนเลือกหนังสือบนชั้นหนังสือแล้วยากที่จะตัดสินใจว่าเล่มไหน หรือวิธีไหนเหมาะสม


การเลี้ยงลูกนั้นไม่มีวิธีตายตัว และปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทในทุกวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะส่งผลให้ครอบครัวในสังคมนั้นๆต้องปรับเปลี่ยนบริบทการเลี้ยงดู โดยสังคมไทยนั้น ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้แบ่งไว้ 5 แบบ


1. แบบแรกคือแบบรักสนับสนุน เน้นหนักในส่วนของการมอบความรัก ความเอาใจใส่อย่างเต็มที่แก่ลูก รวมถึงความช่วยเหลืออย่างสนิทสนม


2. คือแบบใช้เหตุผล หัวใจจะเน้นไปส่วนของการให้รางวัล และการลงโทษอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์มากกว่าการใช้อารมณ์


3. คือแบบการลงโทษทางจิตใจมากกว่าร่างกาย โดยจะลดการลงโทษด้วยการตี หรือลงโทษทางกาย โดยเฉพาะหลังอายุ 7 ปี


4. แบบควบคุม เน้นการควบคุม ชี้นำเมื่อยังเด็ก ค่อนข้างเคร่งครัด และเริ่มผ่อนคลายการควบคุมเมื่อลูกอายุมากขึ้นตามลำดับ


5. แบบพึ่งตนเองเร็ว เน้นให้ลูกได้แสดงศักยภาพและเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมต่างๆทางสังคม เพื่อฝึกให้ลูกได้ช่วยเหลือตนเอง อาทิการแต่งตัว หรือการช่วยเหลืองานบ้านตามวัยเหมาะสม


วิธีการเลี้ยงลูกทั้ง 5 แบบนี้เป็นปัจจัยหลักในแนวคิดที่พ่อแม่ สามารถศึกษาและนำไปปรับใช้ได้ทุกช่วงวัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่สูงที่สุดตามกาลและเวลาของการเลี้ยงดูที่เหมาะสม แตกต่างกันไปในทุกสังคมในครอบครัว


ครูเก๋ แอบโซลูท

โรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูท ธิงคิง


ปลูกปั้นทางปัญญา ล้ำหน้าทางความคิด พัฒนาชีวิตด้วยสถาบันครอบครัว


เรียนรู้ทุกวิชาด้วยจุดแข็ง

098-6656-541 ปรึกษาเราเลยวันนี้


www.absolutethinking.org

Line @absolutethinkingดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page